Szukaj

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w świetle artykułu 13 Rozporządzenia  UE 2016/679

Niniejsze informacje są podawane zgodnie z art.13 Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) Użytkownikom, którzy korzystają ze strony internetowej ECLISSE POLSKA sp. z o.o. - www.eclisse.pl (zwaną dalej „Stroną”) posiadającej stronę główną pod adresem www.eclisse.it

Niniejsze informacje opisują sposób zarządzania oficjalnym portalem firmy i nie dotyczą one stron zewnętrznych, które Użytkownik może przeglądać przy pomocy obecnych linków. 

Informacje dodatkowe mogą być podane wewnątrz różnych kanałów dostępu. Niektóre informacje mogą być umieszczone wewnątrz portalu w funkcji specyficznych usług. 

Właściciel przechowywanych danych: ECLISSE S.r.l., siedziba prawna w Via Sernaglia n.76, 31053 Pieve di Soligo (TV), CF - PI 02141960266. Dane kontaktowe: privacy@eclisse.it 

 

SPIS TREŚCI

1. Cel przetwarzania danych
2. Typ przetwarzanych danych i sposoby ich zbierania
3. Pliki cookies
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
5. Sposoby przetwarzania danych
6. Komunikowanie i/lub rozpowszechnianie danych
7. Okres przechowywania danych
8. Ewentualna obecność zautomatyzowanego procesu decyzyjnego
9. Niepełnoletni
10. Prawa osoby zainteresowanej
11. Modyfikacje

1. Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane za Państwa zgodą, w razie konieczności, w następujących celach: 

a. w celu zapewnienia żądanych usług (np. prośba o kontakt, o kosztorys, zapisanie się na Newsletter, zapytanie o informacje lub zapisanie się na kursy szkoleniowe, prośba o przysłanie dokumentacji lub o autoryzację na jej pobranie ze strony, sygnalizowanie nadużyć, itp.) oraz w celu umożliwienia poruszania się po portalu.

b. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane do ECLISSE;

c. w celach marketingowych takich jak opracowywanie statystyk i poszukiwań rynkowych, wysyłanie Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością, zgodnie z obowiązującą normą prawną, w formie papierowej pocztą lub przez kontakty telefoniczne („sposoby tradycyjne”), wysyłając e-maile, smsy i wykorzystując kanały mediów społecznościowych („sposób zautomatyzowany”). Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać uprzednio wystawione zezwolenie zarówno na sposoby tradycyjne, jak i zautomatyzowane informując Właściciela wyłącznie pisemnie na adres privacy@eclisse.it. W przypadku gdy zdecydują się Państwo odwołać zezwolenie na przetwarzane Państwa danych w celach marketingowych i przy pomocy powyżej opisanych środków mogą Państwo w dowolnym momencie zakomunikować swoją decyzję kontaktując się z Właścicielem danych pod adresem privacy@eclisse.it, Czynność ta nie spowoduje, że przetwarzanie danych przed odwołaniem Państwa zezwolenia będzie uznawane za nielegalne;

d. w celu spełnienia ewentualnych wymogów narzuconych przez obowiązujące ustawodawstwo, przez unijne rozporządzenia i normy, oraz w celu spełnienia żądań organów nadrzędnych; 

e. w celach statystycznych, z nieujawnianiem Państwa tożsamości; 

f. dla marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy e-mail odnośnie produktów i usług analogicznych do zamówionych przez Państwa ( kosztorysy, materiały i dokumentacje do pobrania na stronie, itp.), za wyjątkiem Państwa wyraźnej odmowy otrzymywania tychże informacji, którą to odmowę mogą Państwo wyrazić podczas zamawiania usług lub pisząc na adres  privacy@eclisse.it.

2. Typ przetwarzanych danych i sposoby ich zbierania

Dane nawigacyjne (pliki log)

Dostęp do strony przez użytkownika nie wymaga podawania żadnych danych osobistych. Odpowiedzialne za funkcjonowanie niniejszej strony systemy informatyczne i aplikacje odczytują, podczas ich normalnego funkcjonowania, niektóre dane (których transmisja jest oczywista podczas używania internetowych kanałów komunikacji), które w żaden sposób nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkowników. Wśród zbieranych danych znajdują się adresy IP przebywających na stronie użytkowników, adresy URI (Uniform Resource Identifier) przeszukiwanych zasobów, godzina przeszukiwania oraz kod numeryczny podający stan udzielonej przez serwer odpowiedzi (pozytywna, błąd, itd. )

Informacje te nie ujawniają danych osobowych użytkownika i nie są pobierane w celu ich przypisania osobom bezpośrednio zainteresowanym. Posiadają one wyłącznie charakter techniczno- informatyczny. Są one zbierane i przetwarzane globalnie i anonimowo w następujących celach: 

- kontrola poprawnego funkcjonowania i monitorowanie bezpieczeństwa portalu;

- poprawa jakości usług, oraz dostarczanie statystyk dotyczących portalu; 

- ustalenie odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych przynoszących szkody portalowi. 

Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika

Dobrowolne i jednoznaczne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane w różnych kanałach dostępu do portalu powoduje nabycie danych osoby wysyłającej/użytkownika niezbędnych dla dostarczenia odpowiedzi na przesłane prośby i zapytania i/lub dostarczenia zamówionej usługi. Zapewniamy, iż przetwarzanie tych danych jest wykonywane z poszanowaniem zasad poprawności, legalności, klarowności oraz ochrony prywatności, jak to opisano w GDPR (RODO). Każdorazowo przed aktywacją jakiejkolwiek usługi zostaną dostarczone odpowiednie informacje oraz, jeśli to konieczne, zostanie wysłane zapytanie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym momencie uniemożliwiając jednocześnie korzystanie z danej usługi. 

3. Pliki cookies

4. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych, dla celów opisanych w sekcji 1.a. i 1.b. stanowi artykuł 6(1)(b) Rozporządzenia («[…] przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia założeń kontraktowych, których dana osoba stanowi stronę lub w celu spełnienia postanowień przedkontraktowych wdrożonych na jej prośbę»), ponieważ przetwarzanie danych jest konieczne w celu dostarczenia usług lub odpowiedzi na zapytania strony zainteresowanej. Podanie danych osobowych w powyższych celach jest fakultatywne, jednakże jego brak może uniemożliwić zapewnienie żądanych usług lub udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

Przetwarzanie danych w celach marketingowych, opisanych w sekcji 1.c., opiera się na Państwa zezwoleniu udzielanym w świetle artykułu 6(1)(a) («[…] zainteresowany wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach»). Udostępnienie Państwa danych osobowych dla tych celów jest absolutnie fakultatywne i nie ma wpływu na korzystanie z naszych usług. Można sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych i profilowania w dowolnym momencie, pisząc na adres privacy@eclisse.it.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, o którym mowa w sekcji 1.d. stanowi ich legalne przetwarzanie w świetle artykułu  6(1)(c) Rozporządzenie («[…] przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych, którym podlega właściciel przetwarzanych danych»).

Doprecyzujmy, iż przetwarzanie Państwa danych, o którym mowa w sekcji 1.e. nie jest wykonywane na danych osobowych, w związku z czym może być dowolnie wykonywane przez ECLISSE Srl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach opisanych w sekcji 1.f. jest legalne w świetle normy obowiązującej w zakresie ochrony danych osobowych i nie wymaga Państwa zezwolenia. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych zarówno w momencie zamawiania dostępnych na naszych stronach produktów i usług, jak i w późniejszym czasie komunikując się z nami pod adresem  privacy@eclisse.it.

5. Sposoby przetwarzania danych 

Dane osobowe są przetwarzane przy pomocy zautomatyzowanych instrumentów przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane z przestrzeganiem zasad legalności, ograniczeń tychże celów i minimalizacji danych, w świetle artykułu 5 GDPR oraz z poszanowaniem obowiązkowych okresów czasu narzuconych przez prawo. Wdrożone zostały specjalne środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utraty danych, ich nielegalnego i nieodpowiedniego wykorzystywania, oraz nieupoważnionym dostępom do nich. 

6. Komunikowanie i/lub rozpowszechnianie danych 

Państwa przetwarzane dane nie będą rozpowszechniane, jednakże mogą być przekazywane kontraktowo związanymi z firmą spółkom w świetle i zgodnie z ograniczeniami GDPR. Zebrane dane nie będą przesyłane poza Europejską Strefę Ekonomiczną. Dane mogą być udostępniane stronom trzecim należącym do następujących kategorii: 

- podmioty dostarczające usługi dla używanego przez firmę systemu informatycznego, sieci i telekomunikacji ( łącznie z pocztą elektroniczną); 

- studia i spółki, których działalność opiera się na asyście i doradztwie; 

- odpowiednie władze, w celu wdrożenia zobowiązań prawnych i/lub rozporządzeń organów państwowych, na ich zapytanie. 

Podmioty należące do powyższych kategorii pełnią funkcję odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub są całkowicie autonomiczni, jako niezależni właściciele przetwarzanych danych. Lista odpowiedzialnych jest bezustannie uaktualniania i jest na dostępna w siedzibie firmy. Jakakolwiek inna komunikacja lub rozpowszechnianie danych będą miały miejsce wyłącznie po otrzymaniu Państwa wyraźnego upoważnienia. 

7. Okres przechowywania danych

Po zakończeniu dostarczania serwisów i usług dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celach statystycznych i historycznych, zgodnie z ustawodawstwem, rozporządzeniami, normą europejską oraz z kodeksem deontologicznym i poprawnego postępowania, podpisanymi w świetle artykułu 40 rozporządzenia UE 2016/679, przez okres wskazany w obowiązującej normie (zazwyczaj10 lat) lub, w przypadku, gdy nie podlegają one żadnemu rozporządzeniu prawnemu, przez okres nieprzekraczający pięciu lat. Po upłynięciu tego okresu dane będą przechowywane w formie anonimowej lub zostaną zniszczone. 

8. Ewentualna obecność zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Właściciel informuje, iż w niniejszym portalu nie jest obecny żaden zautomatyzowany proces decyzyjny czyli, że nie istnieje żaden system profilowania. 

9. Niepełnoletni

Niniejszy portal i usługi właściciela nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia i właściciel nie zbiera informacji osobistych osób niepełnoletnich. W przypadku, gdy informacje  osobach niepełnoletnich zostaną niechcący zarejestrowane, właściciel usunie je natychmiast, na prośbę użytkowników. 

10. Prawa osoby zainteresowanej

Osoba zainteresowana ma prawo otrzymać od właściciela danych informacje odnośnie wykonanego przetworzenia danych osobistych pisząc na adres privacy@eclisse.it.

Prawo dostępu: w każdym momencie mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc do nas mail w celu uzyskania dostępu do posiadanych przez nas informacji. 

Prawo do korekty: mają Państwo prawo do skorygowania ewentualnych niedokładnych lub niekompletnych informacji oraz do ich aktualizacji i/lub zmodyfikowania. 

Prawo do usunięcia: mogą Państwo wysłać prośbę o usunięcie wszystkich dotyczących Państwa danych. W ciągu 30 dni rozpatrzymy Państwa prośbę. 

Prawo do ograniczenia: mają Państwo prawo poproszenia właściciela danych o ograniczenie przetwarzania Państwa danych. 

Prawo do przeniesienia: na Państwa żądanie, wyeksportujemy Państwa dane w sposób umożliwiający ich przekazanie osobom trzecim, w strukturalnym, powszechnie używanym i odczytywanym przez urządzenie automatyczne formacie. 

Prawo do sprzeciwu: mogą Państwo w dowolnym momencie wypisać się ze wszystkich sposobów w jaki korzystamy z Państwa danych (Newsletter, automatyczne email, itp.).

Prawo do wniesienia reklamacji: w przypadku gdy uważają Państwo, iż Państwa prawa nie są przestrzegane, mają Państwo możliwość wniesienia reklamacji do kompetentnych władz, zgodnie ze wskazówkami opublikowanymi na stronie uodo.gov.pl, lub wysyłając mail na adres iod@uodo.gov.pl.

11. Modyfikacje

Właściciel może zmienić lub uaktualnić niniejszą Politykę Prywatności portalu częściowo lub całkowicie również z powodu zmian w ustawodawstwie i rozporządzeniach dotyczących niniejszej materii  ochrony Państwa praw. Takie modyfikacje i uaktualnienia Polityki Prywatności zostaną wyświetlone dla informacji użytkowników na głównej stronie portalu. Zapraszamy więc do częstego odwiedzania niniejszej sekcji w celu zapoznania się z najnowszą i aktualną wersją niniejszej  Polityki Prywatności i pozostawania zawsze na bieżąco odnośnie zbieranych przez nas informacji, oraz sposobu, w jaki je wykorzystujemy.