Szukaj

Warunki korzystania

Używanie zdjęć, oznakowań, logo, oraz pozostałych dóbr niematerialnych stanowiących własności ECLISSE Srl

Bez pisemnej zgody ECLISSE Srl (zwaną dalej „ECLISSE”), użytkownik zobowiązuje się do nieużywania zdjęć i logo ECLISSE obecnych na portalu www.eclisse.it, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, a w szczególności w świetle norm z zakresu ochrony własności dóbr intelektualnych i przemysłowych, do których ECLISSE posiada wyłączne prawo (dalej zwane „Zdjęcia i logo ECLISSE”), oraz do przestrzegania następujących warunków: 
 
Użytkownik zobowiązuje się nie rejestrować/kopiować zdjęć i logo ECLISSE,  ani nie będzie do tego zachęcał i/lub pomagał osobom trzecim. 
 
Użytkownik nie będzie umieszczał zdjęć i logo ECLISSE w swojej firmie, szyldach, nazwie firmy, ani nie będzie używał żadnego słowa, znaku, znaku handlowego, logo identycznego lub podobnego do zdjęć i znaków logo ECLISSE, ani żadnych innych, które mogą być mylnie rozpoznane jako zdjęcia i znaki logo ECLISSE. 
 
ECLISSE zastrzega sobie prawo do poproszenia użytkownika, w dowolnym momencie i bez wskazania powodu, o usunięcie na własny koszt,publikacji, które uzna za szkodliwe dla nazwy i reputacji ECLISSE.
 
Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczą i finansową wobec ECLISSE oraz wszystkich podmiotów z nią związanych i przez nią kontrolowanych, jej przedstawicieli, pracowników, współpracowników, partnerów, członków konsorcjum wobec jakiejkolwiek straty, szkody, odpowiedzialności, kosztów, łącznie z kosztami procesowymi i związanymi z nimi honorariami, roszczeń stron trzecich powstałych w związku z nielegalnym użytkowania zdjęć i logo ECLISSE oraz wobec szkalowania nazwy i narażania reputacji ECLISSE.
 
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek kwestii spornych odnośnie warunków zawartych w niniejszym dokumencie kwestie tę będą podlegały normom prawa włoskiego. Wszystkie kwestie sporne podlegają ustawodawstwu włoskiemu i będą one należały do wyłącznej kompetencji Sądu w Treviso (Włochy). ECLISSE zastrzega sobie prawo do pozwania użytkownika przed sądami kraju, w którym użytkownik zamieszkuje i posiada swoją siedzibę prawną.